Introducció

En aquesta guia, es presenta la informació bàsica sobre el treball final de màster (TFM) del màster universitari de Neuropsicologia, en què s’expliquen els aspectes fonamentals del treball, els seus objectius, els requisits necessaris per poder cursar l’assignatura, les modalitats que s’ofereixen, el procés d’elaboració del treball i els criteris d’avaluació. Amb la informació que s’aporta, i amb l’ajuda de l’equip docent implicat en el TFM, cada estudiant podrà decidir el tipus de treball que millor s’adeqüi als seus interessos i als seus objectius futurs, i conèixer les diferents etapes per a la seva elaboració.

1. En què consisteix el TFM

El treball final de màster és una assignatura de 6 ECTS que dura un semestre i es cursa a la fase final de la formació del màster universitari de Neuropsicologia.

L’objectiu és posar en pràctica i mostrar les competències adquirides al llarg de la formació. Entre aquestes, la capacitat de síntesi i integració de la informació, la resolució de problemes, la valoració dels aspectes ètics, la comunicació eficaç, el disseny i la gestió de plans d’intervenció o projectes de recerca.

Per a l’elaboració del treball, cada estudiant comptarà amb una persona que tutoritzarà el seu procés d’aprenentatge, el guiarà en l’elaboració del treball i resoldrà els possibles dubtes que li vagin sorgint.

2. Quan s’ha de fer el TFM

El TFM està dissenyat perquè sigui cursat a l’últim semestre del pla d’estudis, al final de la trajectòria de formació, tot i que es pot fer simultàniament amb alguna altra assignatura, especialment amb el Pràcticum.

El requisit mínim per poder cursar el TFM és haver superat 30 ECTS del programa formatiu, amb les particularitats següents en funció de si el màster es duu a terme en dos any o un:

 • Programació en dos anys: el TFM està dissenyat perquè sigui cursat a l’últim semestre de l’itinerari formatiu (quart semestre), un cop s’han superat totes les assignatures obligatòries i optatives, tret del Pràcticum, que es pot cursar juntament amb el TFM.
 • Programació en un any: a més d’haver superat com a mínim 30 ECTS abans de matricular-se en el TFM, és fonamental haver-se matriculat, en el mateix semestre que es cursarà el TFM, en la resta d’assignatures necessàries per a l’obtenció del títol que no hagin estat incorporades en l’expedient.

Si el màster s’estudia amb una altra temporalitat, caldrà contactar amb el tutor o tutora acadèmic per consultar sobre la conveniència de cursar el TFM en el semestre que es desitgi.

3. Competències i resultats d’aprenentatge

Les competències del TFM es poden classificar en competències bàsiques i generals, competències transversals i competències específiques.

Competències bàsiques i generals Resultats d’aprenentatge associats
CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d’actuació, i formular judicis mitjançant el conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 1. Analitzar i relacionar els coneixements derivats de diferents disciplines a l’hora d’analitzar casos clínics.
 2. Utilitzar la informació de diferents camps d’actuació per planificar programes d’intervenció neuropsicològica.
 3. Conèixer i saber aplicar el codi deontològic de la psicologia a l’hora d’aplicar programes de rehabilitació neuropsicològica.
CG4. Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca), des de la seva preparació fins a l’avaluació: preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex d’una manera eficaç, i també desenvolupar una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 1. Planificar un projecte o un pla d’intervenció des de la seva conceptualització teòrica fins a la seva posada en marxa.
 2. Fer un seguiment de cadascuna de les fases del projecte.
 3. Resoldre els possibles problemes durant la posada en marxa del projecte.
CG6. Capacitat d’aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències, i utilitzar l’aprenentatge d’una manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del mateix aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 1. Buscar informació d’una manera eficaç en fonts fiables.
 2. Seleccionar la informació més actualitzada.
 3. Avaluar la qualitat i fiabilitat de la informació trobada.
Competències transversals Resultats d’aprenentatge associats
CT1. Capacitat per gestionar la informació i interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 1. Buscar informació en bases de dades en anglès.
 2. Seleccionar la informació més rellevant per al cas o projecte plantejat.
 3. Usar un gestor bibliogràfic per emmagatzemar la informació bibliogràfica i citar-la en els treballs acadèmics.
CT3. Capacitat per comunicar i justificar les conclusions derivades de l’experiència adquirida i els treballs duts a terme a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara, sense ambigüitats.
 1. Redactar un informe a partir d’una avaluació neuropsicològica exhaustiva.
 2. Transmetre els objectius i el pla d’intervenció amb un llenguatge clar, directe i entenedor per a la persona afectada o els seus familiars.
CT4. Capacitat per a l’aprenentatge autònom.
 1. Gestionar correctament el temps de treball.
 2. Incorporar el feedback rebut en cadascuna de les parts del treball.
CT6. Capacitat per al treball en xarxa i a la Xarxa.
 1. Utilitzar d’una manera adequada les noves tecnologies per a la rehabilitació neuropsicològica i l’estimulació cognitiva.
 2. Comunicar els resultats del treball per mitjà de la xarxa en diferents formats (text, vídeo).
 3. Conèixer els problemes de seguretat associats a l’ús de les noves tecnologies.
CT7. Capacitat per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa.
 1. Redactar el TFM d’una manera clara, directa i concisa.
 2. Explicar el cas, la intervenció, la revisió de la literatura, el projecte de recerca o l’informe de la recerca amb un estil acadèmic adequat.
Competències específiques Resultats d’aprenentatge associats
CE1. Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 1. Elaborar la informació recopilada per donar resposta als reptes plantejats en el treball.
 2. Generar un discurs coherent i evitar aspectes redundants o confusos.
CE2. Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possibles d’afectació neuropsicològica, i també de normalitat.
 1. Identificar i diferenciar els diferents perfils cognitius, conductuals i emocionals que poden aparèixer en diferents patologies.
 2. Integrar i relacionar les alteracions cognitives, emocionals i conductuals.
 3. Justificar les alteracions amb les dades anamnèstiques, clíniques i els resultats de l’avaluació neuropsicològica.
 4. Descriure el perfil d’alteracions neuropsicològiques per dominis cognitius.
CE3. Capacitat per determinar un pla d’exploració neuropsicològica específic amb la finalitat d’aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l’evidència.
 1. Identificar les proves específiques per explorar els dèficits neuropsicològics en la patologia triada.
 2. Saber aplicar i interpretar les proves d’avaluació neuropsicològiques escollides.
 3. Detectar la presència de dèficit per mitjà dels resultats de les proves.
CE4. Capacitat per dissenyar i aplicar programes d’intervenció amb rigorositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 1. Dissenyar programes d’intervenció eficaços per a persones amb diferents perfils i graus d’afectació.
 2. Dissenyar programes d’intervenció per als familiars de les persones afectades.
 3. Monitoritzar i avaluar els resultats dels programes d’intervenció aplicats.
CE5. Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permetin definir un pla d’intervenció orientat a l’estimulació o rehabilitació neuropsicològica.
 1. Utilitzar l’eina NeuronUP o altres de semblants en el disseny de les intervencions neuropsicològiques.
 2. Triar les proves adequades al perfil de la persona i l’afectació que presenta.
 3. Establir un pla de sessions autònomes en els casos que es puguin beneficiar d’aquest tipus d’intervenció.
CE6. Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d’habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 1. Dissenyar projectes de recerca en l’àmbit de la neuropsicologia.
 2. Plantejar objectius de recerca concrets, assolibles i formulats d’una manera clara.
 3. Dissenyar i descriure la metodologia adequada per assolir els objectius plantejats.

Taula 1. Competències i resultats associats
Font: elaboració pròpia